Les dones es jubilen més tard perquè tenen menys anys cotitzats
Eduardo Magallón Barcelona
La penalització laboral que pateixen les dones per la maternitat i el pes més gran de la feina domèstica condiciona l'edat de jubilació del col·lectiu. Un informe del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la UAB destaca
que més homes (55,5%) que dones (45,5%) surten del mercat laboral prematurament. "Les dones treballen fins més tard a causa de la seva menor permanència en el mercat laboral en edats més joves, i treballar fins a més tard els asseguraria el nombre d'anys cotitzats necessaris per a una jubilació amb plens beneficis", diu l'informe de María Andrée Ló
pez, investigadora de la CED.
També hi ha diferències sobre el moment de la jubilació en funció del tipus de feina. Per exemple, "les persones en ocupacions rutinàries tendeixen a sortir prematurament del mercat laboral". En concret, "un 60% d'homes en la categoria ocupacional més baixa [rutinària] en surten abans, davant el 48%
d'homes en la categoria ocupa-cional més alta [professionals]". En el cas de les dones és un 51% i un 39%, respectivament.
L'informe recorda que les persones en ocupacions rutinàries "tenen menys oportunitats laborals", i afegeix que "la seva esperança de vida laboral es veu més afectada per crisis econòmiques i canvis al mercat".
Per tot això, la investigadora de la UAB estima que "el retard per igual de l'edat de jubilació pot perpetuar desigualtats existents per nivell socioeconòmic en l'esperança de vida laboral i
estendre-les també als mecanismes per accedir a una jubilació digna".
Com s'hauria de gestionar aquesta diversitat? López respon que aquest és el principal repte i fa de mal solucionar, però aposta per corregir els problemes millorant els contractes més precaris i augmentant l'ocupabilitat de la dones quan intenten tornar al mercat laboral.
L'informe també constata la dificultat que hi ha a Espanya perquè els treballadors amb una incapacitat parcial puguin reincorporar-se al mercat laboral.
Un 26% de la gent que accedeix a la jubilació té una incapacitat, amb el que això representa d'ingressos inferiors durant la resta de la seva vida. La investigadora destaca que gairebé l'única sortida quan a un treballador li és reconeguda una discapacitat és passar a la situació de jubilació. "El mercat laboral no està preparat per assumir la diversitat a la feina", va declarar.
Als darrers 10 anys l'edat mitjana de jubilació dels homes s'ha situat en 62 anys, mentre que les dones ho han fet una mica abans.c