23:18h 00:03:44 SUPER3/33 - GENERACIO DIGITAL REPORTATGE SOBRE LA VELOCITAT D'INTERNET. DECLARACIOnS DE DAVID RINCON, DEPARTAMENT ENGINYERIA TELEMÀTICA UPC; JAVIER FORTALEZA, UNIó DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA. Audiencia acumulada: 32.000 espectadores